สิ้นปีที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงการปรับตัวเป็นสังคมดิจิทัลในบ้านเรา ที่เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ และการใช้ไอทีไปอย่างมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศไปในทางที่ใหม่และดี จึงยินดีที่รัฐบาลเร่งผลักดัน Digital Economy ให้เป็นวาระสำคัญของประเทศในปีนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิก และพันธมิตรไอทีจากทุกสมาคม ที่ได้ช่วยกันระดมความเห็น เสนอแนะทิศทางและโครงการให้กับรัฐบาล เพื่อให้นโยบายนี้เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยการที่ดิจิทัลเทคโนโลยียังจะก้าวกระโดดต่อไปอีก ผมจึงเชื่อว่า ดิจิทัลอีโคโนมีจะเฟื่องฟูจริง ก็ต่อเมื่อเรามีอุตสาหกรรม ICT ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ใหญ่ และแข็งแรง ซึ่งจะเป็นการท้าทายให้สมาคมทำงานหนักและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆมากขึ้น

             ในขณะที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับนโยบาย Digital Economy นี้ เรายังคงทำกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งกับอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ งานสำคัญคือการฉลองครบรอบ 25 ปีของสมาคมฯ ซึ่งเราได้จัดสัมมนาทางธุรกิจ และ Dinner Talk เกี่ยวกับ ICT กับการปฏิรูป โดยมีสมาชิก มิตรจาก ASOCIO และผู้ประกอบการ ICT กว่า 300 คนมาร่วมงาน รวมถึงการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกครบรอบ 25 ปี ที่รวมบทบาทของสมาคมฯ และทำเนียบของผู้ประกอบการ ICT เพื่อมอบให้แก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีได้ใช้ประโยชน์

             ทางด้านการพัฒนาบุคลลากร สมาคมฯ ได้ลงนาม MOU กับ HIDA (The Overseas Human Resources and Industry Development Association Japanese Government, Ministry of Economy, Trade and Industry) เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบุคลากร ICT ไทย และได้เริ่มต้นด้วยสัมมนา และ Workshop ในเรื่อง IT Skill Advancement for Human Resource Development ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานฟังการสัมมนาและร่วม workshop กว่า 150 คน

             สมาคมฯ ได้ลงนาม MOU ร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย องค์ความรู้ด้านวิชาชีพสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีด้วย

             โครงการสร้างตลาด The Year of Demand Generation ที่เริ่มจาก Aor Por Tor Summit (อปท. ซัมมิท) ในปี 2012 ได้ดำเนินการมาด้วยดีจนถึงปีนี้ โดยกระทรวงไอซีทีให้ความสำคัญร่วมเป็นเจ้าภาพ และได้จัดทำไปแล้ว 17 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นมากกว่า 11,000 คน ซึ่งในปีนี้ได้จัดที่ 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ระยอง เชียงใหม่

             The Year of Demand Generation นี้รวมถึงการเผยแพร่โซลูชั่นของอุตสาหกรรมหลัก เช่น การศึกษา และการสาธารณสุข โดยปีนี้ได้จัดงาน Healthcare Technology ร่วมกับแพทยสภา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและชมงานกว่า 1,300 คน

             ทางด้านการศึกษา สมาคมฯ ได้ร่วมกับกระทรวงไอซีที และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทำโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2014” เพื่อแข่งขันความสามารถของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ในความเข้าใจถึง ICT หรือ ดิจิทัลเทคโนโลยี งานนี้จะคัดเลือกเยาวชนผู้ชนะในการแสดงออกถึงความเข้าใจผ่านแผ่นโฆษณาและบทความไปเข้าค่ายอบรมเรื่อง ICT สมาคมฯ หวังว่าจะเป็นโครงการระยะยาวที่จะสร้างความสร้างสรรค์ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทย

             ทางด้านการต่างประเทศ ในการประชุมประจำปี ASOCIO General Assembly 2014 ที่กรุงฮานอย คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิติมศักดิ์ของเรา ได้รับเลือกเป็นประธาน ASOCIO ในวาระปี 2015-2016 ซึ่งนับเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย และเป็นโอกาสที่จะขยายเครือข่ายและความร่วมมือทางธุรกิจระดับภูมิภาคให้แก่อุตสาหกรรม ICT ด้วย ในงาน ASOCIO Summit 2014 ที่จัดพร้อมกับการประชุมประจำปีนี้ นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ได้เป็น Keynote speaker ในเรื่อง Smart Health Care และ ดร. สมเกียรติ เฮงนิรันดร์ ร่วมเป็น Panelist ในเรื่อง Social Network จากประเทศไทย งานดังกส่าวได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลเวียดนามอย่างมาก โดยมีนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเป็นประธานการเปิดงาน

             สมาคมฯ เข้าร่วมงาน MTV (Multilateral Trade Visit ของ ASOCIO) ที่กรุงกัวร์ลาลัมเปอร์ โดยมีหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม ร่วมด้วย มีการชมงานแสดงสินค้าของสมาคมไอทีมาเลย์เซีย PIKOM และดูงานที่ MDEC ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมไอทีของรัฐบาลที่มีประสพการและยุทธวิธีที่ดีในการสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหรรมไอทีเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจสังคมมาเลย์เซียก้าวเร็วขึ้น

             สมาคมฯ ได้รับเชิญจากสมาคม BICTTA (Bhutan ICT & Training Association) ภูฏาน ไปร่วมจัดงาน Bhutan International IT & Training Event ซึ่งเป็นงาน ICT ครั้งแรกของประเทศ โดยสมาคมฯ ได้นำวิทยากรจากประเทศไทย 8 ท่านไปร่วมในการเสวนา งานนี้ได้รับความสนใจจากรัฐบาลภูฏานอย่างมาก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงาน และรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมเข้าฟังสัมมนา

             สมาคมฯ ได้จัดงาน Mini IT Expo ที่ประเทศเมียร์ม่า โดยได้รับการสนับสนุนจาก SIPA และความร่วมมือจาก ATSI มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน 12 บริษัท

             การประกวดแข่งขันงานไอทีระดับชาติ การแข่งขันและการให้รางวัลงานซอฟต์แวร์ไทย เป็นปัจจัยสำคัญมากในการยกระดับงานไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และแข่งขันได้ในระดับสากล สมาคมฯจึงได้ร่วมกับ SIPA จัดการแข่งขัน TICTA (Thailand ICT Awards) มาตั้งแต่ปี 2004 โดย SIPA ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ชนะการแข่งขัน TICTA ไปแข่งขัน APICTA (Asia Pacific ICT Alliance Awards) ด้วย ในปีนี้ การประกวด TICTA มีผลงานเข้าประกวด 131 ผลงาน ใน 16 สาขา มีผู้ชนะเลิศได้ไปเข้าประกวด APICTA 2014 ที่ประเทศอินโดนีเซีย 14 บริษัท 16 ผลงาน โดยประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนี้

          ชนะเลิศ 3 รางวัล คือ

             1. Application Tools and Platforms ผลงาน ECART Map จาก บริษัท Ecartstudio

             2. Start-Up ผลงาน Stamp-Mobile Redemption & Loyalty Platform จากบริษัท Zocial Media

             3. Finance Industry Application ผลงาน Stock Radars จากบริษัท Siam Squared Technology (Thailand)

          รองชนะเลิศ 4 รางวัล คือ

             1. Retail and Supply Chain Management ผลงาน 3 Scanner with Load Optimization จาก
                 Success Strategy Solution Co., Ltd.

             2. School Project ผลงาน Zombio จาก Saint Francis Xavier Convent School

             3. Tertiary Student Project 2 รางวัล คือ

                          3.1 ผลงาน Beamify จาก Mahidol University, Thailand

                          3.2 ผลงาน DOM: Data and Opinion Mining จาก King Mongkut’s University of Technology Thonburi

             ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา และสมาชิกทุกท่าน ที่ได้สละเวลา ความคิด ตลอดจนการบริจาค ที่ทำให้สมาคมฯ สามารถจัดงานทั้งหมดที่กล่าวมาได้อย่างดี และทำให้เราเดินหน้าในการทำประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิกและอุตสาหกรรมมาอย่างภาคภูมิ ซึ่งยังไม่รวมถึงกิจกรรมปลีกย่อยที่แต่ละท่านได้ให้ความอนุเคราะห์มาโดยตลอด แต่ผมยังเชื่อว่า เราโชคดีที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทช่วยให้ประเทศไทยก้าวไกลเร็วได้อีก เพราะดิจิทัลเทคโนโลยีได้มาถึงจุดที่เราสามารถใช้ข้อมูลเป็นทรัพยากรอย่างแท้จริง ในการที่จะทำทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการเราได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ บันเทิง วิทยาการ บริหารจัดการ หรือ การคาดการณ์ จึงมั่นใจว่า ปี 2015 จะเป็นปีที่น่าสนใจ ตื่นเต้น และสร้างความมุ่งมั่นให้เราร่วมกันสละเวลากับสมาคมอีก

             ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ผมจึงอำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความแข็งแรง และความรุ่งเรืองตลอดไป

 
 

อดิเรก  ปฏิทัศน์
22 ธันวาคม 2014

 
 
 
Home  |  About Us  |  Why Join  |  ICT Resources  |  Contact ATCI      © Copyright 2011. All Right Reserved.